องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ยุทธศาสตร์

เขียนโดย 

บทนำ

ปัจจุบันการวางแผนถือเป็นหัวใจสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น  เพราะการวางแผนเป็นการเตรียมการที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในท้ิองถิ่นได้อย่างทันท่วงที

 

 

 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ  ของค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

 

ตำบลนากระแซง  มีเนื้อที่ 96.6 ตารางกิโลเมตร  มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 13,345 คน  แยกเป็นชาย  6,698 คน  หญิง 6,647 คน  

 

         

 

อาณาเขตติดต่อ

 


ทิศเหนือ              ติดต่อกับเขตตำบลนาเจริญ     อำเภอเดชอุดม

ทิศใต้                 ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งเทิง       อำเภอเดชอุดม

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขตตำบลสมสะอาด    อำเภอเดชอุดม

                        ติดต่อกับตำบลหนองอ้ม          อำเภอเดชอุดม

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลตำบลโคกสว่าง  อำเภอสำโรง

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

อ่าน 790 เวลา