องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

สภาพทั่วไป

เขียนโดย 

     ในอดีต ตำบลนากระแซง ขึ้นกับตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้แยกเป็น ตำบลนากระแซง ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 ที่ทำากรองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตั้งอยู่ที่ บ้านนากระแซง หมู่ที่ 1 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเดชอุดม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 16 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ :

ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตตำบลนาเจริญ  อำเภอเดชอุดม
ทิศใต้              ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขตตำบลสมสะอาด  อำเภอเดชอุดม
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเขตตำบลโคกสว่าง  อำเภอสำโรง

ลักษณะภูมิประเทศ :  สภาพพื้นที่  ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงอุดมสมบูรณ์  เหมาะสำหรับการทำนาและการเกษตรอื่น ๆ

ลักษณะภูมิอากาศ :  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู  คือ

ฤดูร้อน         ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน          ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว       ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

รายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป : 19,641,067.00  บาท

ประวัติผู้บริหาร

ปี 2540        นายสี แสงสุข         ประธานกรรมการบริหาร
ปี 2540 - 2542    นายคำฝน มาอินทร์ราษฎร์     ประธานกรรมการบริหาร
ปี 2542 - 2544    นายบรรจง ตระการจันทร์     ประธานกรรมการบริหาร
ปี 2544 - 2546    นายประทวน แก้วไทรเลิศ     ประธานกรรมการบริหาร
ปี 2546 - 2549    นายบุญล้อม แสงสุข         นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปี 2549 - 2552    นายบุญล้อม แสงสุข         นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปี 2552 - 2556    นายเฉลิม     วงศ์คำ         นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปี 2556 - ปัจจุบัน   นายทองคำ  ศิริพันธ์     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน :

1. การสร้างถนนคอนกรีตตัดผ่านภายในหมู่บ้าน
2. โครงการก่อสร้างอาคารตลาดบ้านหนองเงินฮ้อย
3. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต :

1. ให้การดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์
2. ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในยามที่ประสบภัยหนาว
3. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ โดยจัดให้มีงานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดประจำทุกปี
4. ส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค  กระบือ  และอีกหลายกลุ่มอาชีพ
5. วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น แห่เทียน  บุญบั้งไฟ  วันสำคัญทางพุทธศาสนา

การศึกษา :

โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.                             จำนวน   10  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- บ้านหนองไฮ                  จำนวน   3  แห่ง

                    - บ้านหนองเงินฮ้อย   

                    - บ้านนากระแซง

การสาธารณสุข : สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  มีจำนวน 2 แห่ง  แยกเป็น

1.  สถานีอนามัยบ้านนากระแซง  หมู่ที่ 1  บุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  3  คน
2.  สถานีอนามัยบ้านหนองเงินฮ้อย  หมู่ที่ 7  บุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  3  คน

การรักษาความสงบเรียบร้อย : จุดตรวจประจำตำบล   จำนวน  1  แห่ง มี  อปพร.   จำนวน    100    คน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรดิน  ที่ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย

                                

อ่าน 1680 เวลา