องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

สมาชิกสภา

เขียนโดย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

m.1 2
นายคำดี  สังฆะสี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง
m.4 2
m.16 2
 
นายประสิทธิ์  อ่อนดี
นายพงษ์ศักดิ์  สากุลา
 
รองประธานสภา
เลขานุการสภา
m.1 m.1 2
m.2
m2
นายทองจันทร์  วงษ์เสถียร
นายคำดี  สังฆะสี
นายที  นวลจันทร์
นางอุไร  สุทโท
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.1
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.2
m.3
m.3 2
m.4 2
m.4
นายจำลอง กุลเคน
นายพงศักดิ์ ปุญประวัติ
นายประสิทธิ์ อ่อนดี
นายไพทูลย์  สวัสดี
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.4

m.5 2

m.5 m.6 2 m.6
นายสุวรรณ  ทีปีเนตร
นายทวี  สิงหะชัย
นายคำตา ธุมานาม
นางจำเนียร  พรมด้วง
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.6

m.7

m.7 2 m8 m.8
นายบัวลอย  นาคำนวน
นายวิเชียร  สีคำถา
นายนพดล  มอนคำ
นายสายทอง บาตสุวรรณ
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.8

m.9

m9 m.10 m10
นายบุญเลื่อน สีทอง
นายทองคำ  นวลจันทร์
นายศุภชัย ปุยอบ
นายสา  สิมสุวรรณ
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.10
ส.อบต.ม.10

m.11 2

m.11 m.12 2 m.12
นายฝั้น  นามวงค์
นายบุญเยี่ยม  ทองพูล
นายดี ทองใส
นายอำนวย  มาตบุญโท
ส.อบต.ม.11
ส.อบต.ม.11
ส.อบต.ม.12
ส.อบต.ม.12

m.13 2

m.13 m14 m.14
นายอำนวย  เหล็กเพ็ชร
นางจำปา  โพธิ์แก้ว
นายบัญญัติ จันทร์เลื่อน
นายทองคำ  มีคำนิตย์
ส.อบต.ม.13
ส.อบต.ม.13
ส.อบต.ม.14
ส.อบต.ม.14

m.15 2

m.15
m.16 2
นายบุญมี  ศรีบุญมา
นางบุญช่วย  ต่อนคำสน
นายอุดม วงษ์สิงห์
นายพงษ์ศักดิ์ สากุลา
ส.อบต.ม.15
ส.อบต.ม.15
ส.อบต.ม.16
ส.อบต.ม.16
อ่าน 1086 เวลา