องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

คณะผู้บริหาร

เขียนโดย 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

                ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
       
   
 
 
                                                            
                      naya                   
 
   
นายทองคำ  ศิริพันธ์
 
   
นายก อบต. นากระแซง
 
   
 
 
   snin       pon     nangcom
 
นายสนิท  มะลัยสิทธิ์ 
                 
          นางพรพรรณ  ปุนประวัติ      
     นายทองคำ  อ่อนดี  
 
รองนายก อบต.(คนที่1)
        รองนายก อบต.(คนที่2)
   เลขานุการนายก
       
       
       
       

 

                                                                                                         ผู้บริหารส่วนราชการประจำ                                                                                                                  
               thnayon
             นายธนยศ  มานิตย์
              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
             (นักบริหารงาน  อบต.8)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       worawit2                                                                                                                                                                                                                      
                  จ่าเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ        
                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        

 

                                                                                                                                                                                                                                          
       สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กองสวัสดิการสังคม        
      apinya supak decha nit jutipon            
      นางอภิญญา ศรีพันธ์ นางสาวสุพักตร์ จันทะเส นายเดชา  จันทุมา นางสาวนิตยา  ทุมบาล นางสาวจุติภรณ์ แก้วศรีทอง        
      หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้นวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ        
                       
                       
                       
                       
                       
อ่าน 1331 เวลา