องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

คณะผู้บริหาร

เขียนโดย 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

                ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
           
     
 
   
                                                              
                      naya                   
   
     
นายทองคำ  ศิริพันธ์
   
     
นายก อบต. นากระแซง
   
     
 
   
    pon   tela     jirawon  
 
  นางพรพรรณ   ปุณประวัติ นายธีระ  ชาบุญเรือง
 นางสาวจีรวรรณ กันยาสาย     
 
 
 
รองนายก อบต.(คนที่1)
  รองนายก อบต. (คนที่ 2)     
เลขานุการ นายก อบต.
 
           
           
       
   
           
           
           

 

                                                                                                                    ผู้บริหารส่วนราชการประจำ                                                                                                                  
               thanayot
               นายธนยศ  ถิรดาธนานนท์
              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
             (นักบริหารงาน  อบต.8)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       worawit2                                                                                                                                                                                                                      
                  จ่าเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ        
                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        

 

                                                                                                                                                                                                                                          
       สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กองสวัสดิการสังคม        
      apinya supak decha nit jutipon            
      นางอภิญญา ศรีพันธ์ นางสาวสุพักตร์ จันทะเส นายเดชา  จันทุมา นางสาวนิตยา  ทุมบาล นางสาวจุติภรณ์ แก้วศรีทอง        
      หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้นวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ        
                       
                       
                       
                       
                       
อ่าน 1442 เวลา