องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

กองคลัง

เขียนโดย 
 
 
 
 
นางสาวสุพักตร์ จันทะเส
 
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

     
198382
 198371
 นางสาวสุภภัชชญา ทองคำผุย
นางสาวประมวล  สีหาเนตร
 นาวศรัณย่า  ทะลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 supunsa
turinee
auri 
นางสาวสุพรรษา  อาธิโคตร  นางสาวตุลินี  ตระการจันทร์  นายอุไล  รูปเลิศ
 ผช.จนท.การเงินและบัญชี ผช.จนท.พัสดุ  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
     
อ่าน 1446 เวลา