องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

กองคลัง

เขียนโดย 
 
 
 
 
นางสาวสุพักตร์ จันทะเส
 
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

     
who
 who
 
นางสาวประมวล  สีหาเนตร
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 supunsa
turinee
auri 
นางสาวสุพรรษา  อาธิโคตร  นางสาวตุลินี  ตระการจันทร์  นายอุไล  รูปเลิศ
 ผช.จนท.การเงินและบัญชี ผช.จนท.พัสดุ  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
     
อ่าน 1378 เวลา