องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

สำนักปลัด

เขียนโดย 
 
 
apinya
 
 
นางอภิญญา  ศรีพันธ์
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
 

 

     
knitha2
      
 
นางสาวขนิษฐา บุญห่อ   นางสาวรุ่งทิพย์  แสนทวีสุข
นักประชาสัมพันธ์
 
นักทรัพยากรบุคคล
     
 wannapa
 
who
นางสาววรรณภา ช่วงไชย 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 เจ้าพนักงานธุรการ
     
   pesa  
   จ่าเอกปรีชา วงศ์มาเกษ  
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธาณภัย  
     
banjawan    
นางเบญจวรรณ  ไพดี   นายอุกรินทร์   ศรีตะวัน

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผช.นักวิชาการเกษตร
 
   
     
 supatta   payoongsak
นางสาวสุพัตรา สารัง    นายพยุงศักดิ์  พาพะหม
 ผู้ช่วยบุคลากร   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
pongkun   aungsumalee
 นายอนิวัฒน์ เจริญทัศน์   นางสาวอังสุมาลี  รูปอ้วน
ผช.จนท.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ    ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
     
     
   rasata
นายศักดิ์ศรี รูปอ้วน   นายรัชตะ ละอองแก้ว
คนงานทั่วไป              พนักงานขับรถยนต์
     
     
                                  
 
นายณรงค์ สุขเลิม   นายบัวขาว จันทร์ประไพ
พง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นักการภารโรง
     
     

 
   
       
      

 

 

 

อ่าน 1801 เวลา