องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

หัวหน้าส่วนราชการ

เขียนโดย 
                                                                                                   ผู้บริหารส่วนราชการประจำ                                                                                                                             
thnayon
นายธนยศ  มานิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงาน  อบต.8)
 
 
 
 
 
 
worawit2
จ่าเอกวรวิชญ์  วงศ์คำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

        

      

    สำนักงานปลัด       กองคลัง       กองช่าง   กองการศึกษา   กองสวัสดิการสังคม            
    apinya          supak              decha    nit         jutipon                 
    นางอภิญญา  ศรีพันธ์       นางสาวสุพักตร์ จันทะเส       นายเดชา  จันทุมา   นางสาวนิตยา  ทุมบาล   นางสาวจุติภรณ์ แก้วศรีทอง            
    หัวหน้าสำนักปลัด       ผู้อำนวยการกองคลัง       ผู้อำนวยการกองช่าง   หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม            
                                         
อ่าน 978 เวลา