องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

กองการศึกษา

เขียนโดย 
 
 
nit 
 
 
นางสาวนิตยา ทุมบาล
 
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

   
           knakron 1  
 
   
   

            นางกนกพร  สมัครคูณ  
 
   
   
 
          นักวิชาการศึกษา   
 
   
   
                   
                chompoo        
                นางสาวชมพู  พรมทำ        
                ผช.นักวิชาการศึกษา        
                         
    ศพด.บ้านหนองไฮ            ศพด.บ้านนากระแซง    ศพด.บ้านหนองเงินฮ้อย     
                         
                         
    nong            manee     pattanan    
    นางนงพงา ป้องอาสา               นางสาวมณี  พันธ์ทอง     นางสาวพัทธนันท์  รากแก่น     
     ครูผู้ดูแลเด็ก            ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก     
    sompong            peyanat    noolaong    
    นางสมปอง สุริยวงค์            นางสาวปิยนัส  สาธุจรัญ   นางนวลละออง  หวานชะเอม       
    ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก             ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก      
 
  ponta      
  นางพุทธวรรณ   ชะคำรอด     
  ผู้ดูแลเด็ก     
       
   giraporn    
 
นางสาวจิราพร ศรีโนนซี 
 
 
 
ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
อ่าน 1318 เวลา