องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

คู่มือประชาชนที่ 12

คู่มือประชาชนที่ 12

คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออก
คำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการศูนย์บริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น ๑๙๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐๒๗๙๔๔๕๕๕
โทรสาร ๐๒๗๙๔๔๓๐๐/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
2) สถานที่ให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 045865423
โทรสาร 045865425/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองต้องยื่นขออนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ำมันได้ซึ่ง
- สถานีบริการน้ำมันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า๑๒เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า๑๐เมตรและเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน
- สถานีบริการน้ำมันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า๑๒เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า๑๐เมตรและเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน
- สถานีบริการน้ำมันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันที่มีปริมาณไม่เกิน๕,๐๐๐ลิตรไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินอีกด้วยก็ได้การเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
- สถานีบริการน้ำมันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือการเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคำนวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน -
2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
-
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
-
ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น
-
แผนผังโดยสังเขป
-
แผนผังบริเวณ
-
แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมันระบบท่อดับเพลิงระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัย
-
แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
-
สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี
-
รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง
42 วัน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน -
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

2 วัน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน


15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน๖เดือน / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  (แบบ ธพ.. ) กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ - 1 0 ชุด

(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

3) สำเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน / ../ ..๓ก / ..๑เป็นต้น กรมที่ดิน 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
5) สำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
6) แผนผังโดยสังเขปแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมันระบบท่อดับเพลิงระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัยแบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและสิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี - 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
7) รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง - 1 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
8) หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม - 1 0 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต)
9) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ - 0 1 ชุด (ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
10) สำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ - 0 1 ชุด (ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
11) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-
3) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 045865423
หมายเหตุ-
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖

อ่าน 416 เวลา