องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผุ้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

เขียนโดย 

 

nagrazang

ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงจะดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพให้กับ

ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ สถานที่จุดนัดพบ

ประจำแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

**จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน**

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 111 เวลา