องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผุ้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

เขียนโดย 

ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงจะดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ณ สถานที่จุดนัดพบประจำแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

***จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน***

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 141 เวลา