องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

เขียนโดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) ไ้ด้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาสเพติด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 โดยมี นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้เยาวชนภายในตำบลนากระแซงห่างไกลยาเสพติด และสนับสนุนให้เยาวชนให้เล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในตำบล ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนากระแซง

อ่าน 342 เวลา