องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตร "งานบักอื๋อใหญ่"

เขียนโดย 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรตำบลนากระแซง ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ "งานบักอื๋อใหญ่" โดยมี ท่านเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงบนเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากระแซง การประกวดซุ้มนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตร การประกวดฟักทอง ฯลฯ

อ่าน 62 เวลา