องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ เด็ก เยาวชน ในเขตตำบลนากระแซง

เขียนโดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลนากระแซง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ซึ่งมี พระอาจารย์อธิการฉัตรชัย สุรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สระประทุม และพระพีรภัทร กนฺตธมฺโม ให้เกียรติมาเทศนาธรรมให้ความรู้แก่ เด็ก และเยาวชน ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

อ่าน 80 เวลา