องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ข่าวกิจกรรม

เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนภายในตำบลนากระแซงได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง จึงมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองสวัสดิการสังคม) ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2560 โดยมี นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ที่ว่างงาน ทำให้มีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 นำโดย นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย ณ สนามกีฬาบ้านแขมเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) ไ้ด้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาสเพติด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 โดยมี นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้เยาวชนภายในตำบลนากระแซงห่างไกลยาเสพติด และสนับสนุนให้เยาวชนให้เล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในตำบล ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนากระแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ร่วมกับ สภ.เดชอุดม ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และบริการประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ณ แยกนากระแซง

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) ได้จัด โครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 นำโดย นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย จ่าเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง หัวหน้าส่วราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ร่วม รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต เนื่องในวันสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้จัด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรตำบลนากระแซง ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ "งานบักอื๋อใหญ่" โดยมี ท่านเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงบนเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากระแซง การประกวดซุ้มนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตร การประกวดฟักทอง ฯลฯ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ อบต.นากระแซง นำโดย นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย ห้วหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกคนเพรียงกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

หน้า 1 จาก 16