องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองสวัสดิการสังคม) ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครรอบครัว ประจำปี 2560 โดยมี นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารสว่นตำบลนากระแซง ได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองสวัสดิการสังคม) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค -1 ก.ย โดยมี นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนการะแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ทราบถึงโภนการเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีนายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลนการะแซงได้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านเด็กและเยาวชนในตำบล โดยมี นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนการะแซง ได้จัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ นำโดย นายทองคำ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย นายธนยศ มานิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์พัฒนนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นำโดย จ่าเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมปลูกดอกดาวเรืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ วันที่ 25- 29 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเนื่องจากได้มีสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบลนากระแซง จำนวน 16 หมู่บ้าน พบประชากรสุนัขและแมวจรจัดทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ชีวิตของเด็กและประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงจึงออกพื้นที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี) จำนวน 2 วัน ได้แก่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประชาชนตำบลนากระแซงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์ เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกราดารัตน์) ทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมองค์การบริหาส่วนตำบลนากระแซง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นำโดยนางพรพรรณ ปุนประวัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง โอลิมปิกเดย์ (เส้นทางวิ่งระยะทาง 10.8 กม. เส้นทางเดินระยะ 4.8 กม.) เริ่มเวลา 06.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

หน้า 1 จาก 18