องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4586-5423-6 โทรสาร 0-4586-5425
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  4. ราคากลาง
  5. ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพ
  6. ข่าวองค์กรปกครองท้องถิ่น
: